Cảm biến lột nhãn Zebra ZT610

Cảm biến lột nhãn Zebra ZT610 thuộc nhóm linh kiện thay thế, nâng cấp tùy chọn kit Upgrade Rewind. Nhiệm vụ chính cảm biến lột nhãn Zebra ZT610 nhận diện khi nào nhãn được bóc, tách cho ứng dụng Peel Off mode.Thành phần cấu tạo cảm biến lột nhãn ZT610 là điểm điốt nhận diện… Continue reading Cảm biến lột nhãn Zebra ZT610

Bộ nguồn máy in Zebra ZT610

Bộ nguồn máy in Zebra ZT610 thuộc một biến thế thu nhỏ chuyển đổi dòng điện AC to DC cho toàn bộ hoạt động máy in. Cấu tạo chính hệ thống bo mạch bộ nguồn máy in Zebra ZT610 từ tập hợp tụ, biến thế, main,...Chức năng hay nhiệm vụ chính bộ nguồn ZT610 là… Continue reading Bộ nguồn máy in Zebra ZT610